Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2013

TENACIOUS
1969 eefe 500
<3
TENACIOUS
Meanwhile in Moscow Metro
Reposted fromPawelS PawelS viaidzsobie idzsobie
TENACIOUS
0963 21a5
Reposted fromnfading nfading viaidzsobie idzsobie
TENACIOUS
5989 4a2d
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaidzsobie idzsobie
TENACIOUS
4417 4947
Reposted fromlittlestories littlestories
TENACIOUS
8685 fe85
Reposted fromlittlestories littlestories
TENACIOUS
0742 4bd0
Reposted fromlittlestories littlestories
TENACIOUS
4645 675f
Reposted fromlittlestories littlestories viavaliumcunt valiumcunt
TENACIOUS
2823 c2b5
Reposted frommessclew messclew viablond blond
TENACIOUS
1107 9938
Reposted frommariola mariola viablond blond
TENACIOUS
2307 a360
Reposted fromjoannna joannna viabartlomiej bartlomiej
TENACIOUS
Czekaliśmy i czekaliśmy. Wszyscy. Czy ten łapiduch nie wie, że od czekania ludziom odbija szajba? Ludzie czekają przez całe życie. Czekają na lepsze czasy, czekają na śmierć.
Czekają w kolejce, żeby kupić papier toaletowy. Czekają w kolejce po pieniądze. A jak nie mają szmalu, to czekają w jeszcze dłuższych kolejkach po zasiłek. Człowiek czeka, żeby
położyć się spać, i czeka, żeby się obudzić. Czeka, żeby się ożenić, i czeka, żeby się rozwieść. Czeka na deszcz, czeka, aż przestanie padać. Czeka na posiłek, a kiedy go zje, czeka na następny. Czeka w poczekalni u psychiatry razem z bandą pomyleńców i sam nie wie, czy jest jednym z nich.
— Charles Bukowski
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viabartlomiej bartlomiej

May 06 2013

TENACIOUS
TENACIOUS
0459 0142 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid

May 05 2013

3249 7bee
TENACIOUS
1704 0135
Reposted fromfortherecord fortherecord viabartlomiej bartlomiej
TENACIOUS
4424 5beb
Reposted fromlittlestories littlestories viavaliumcunt valiumcunt
TENACIOUS
4446 ed26 500
TENACIOUS
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl